Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.

Strona Główna  >>  Działania

1ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ
Dolnośląscy Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego  1 października 2020 r. prowadzili działania ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających się po drogach będących pod opieką WITD Wrocław.

Inspektorzy poruszając się nieoznakowanym radiowozem ok. godziny 7:30 zatrzymali w miejscowości Mrozów w powiecie średzkim do kontroli sześcioosiowy zespół pojazdów należący do przewoźnika krajowego.

Bezpośrednią przyczyną zatrzymania pojazdu do kontroli było nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku przed zmianą położenia.

Podczas wstępnych oględzin przestrzeni ładunkowej inspektorzy nabrali podejrzeń, że pojazd może być przeładowany. W związku z tym, pojazd został skierowany na pobliski punkt ważenia przy ul. Średzkiej we Wrocławiu.

Ciężarówka została dokładnie zważona, a wskazanie wagi potwierdziło przypuszczenie inspektorów - pojazd okazał się przeładowany. Waga wskazały wynik 44,6 tony.

Rzeczywista masa całkowita kontrolowanego zespołu pojazdów wyniosła po uwzględnieniu tolerancji 43,4 tony. Tymczasem dopuszczalna masa całkowita kontrolowanego pojazdu mogła zgodnie z przepisami wynosić maksymalnie 40 ton.

Przewoźnik w toku kontroli nie okazał wymaganego zezwolenia.

Wobec przewoźnika drogowego wszczęto dwa postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

Za niezabezpieczenie ładunku przed zmianą położenia na kierującego nałożono mandat karny.

Pojazd stwarzający zagrożenie został wyłączony z ruchu do czasu doprowadzenia go do stanu normatywnego.   

2ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ
3ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ
4ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ
5ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ
6ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ
7ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ
8ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ
9ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.   - powiększ


2020-10-01

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-10-01 14:42:48

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845