Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKOLEJNE DZIAŁANIA KONTROLNE NA A4 DOTYCZĄCE ZAKAZU WYPRZEDZANIA PRZEZ POJAZDY CIĘŻAROWE

Strona Główna  >>  Działania

1KOLEJNE DZIAŁANIA KONTROLNE NA A4 DOTYCZĄCE ZAKAZU WYPRZEDZANIA PRZEZ POJAZDY CIĘŻAROWE    - powiększ
Prawie wszyscy zatrzymani podczas działań na autostradzie A4 przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego kierowcy pojazdów ciężarowych  nie stosowali się do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe”

29 października inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili kolejne działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 od zjazdu na miejscowość Kostomłoty do zjazdu na Legnicę.

2KOLEJNE DZIAŁANIA KONTROLNE NA A4 DOTYCZĄCE ZAKAZU WYPRZEDZANIA PRZEZ POJAZDY CIĘŻAROWE    - powiększ
Działania ukierunkowane były na zatrzymywanie kierowców pojazdów ciężarowych nie stosujących się do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe”

Kontrole były prowadzone w sposób dynamiczno – statyczny z wykorzystaniem nieoznakowanych pojazdów przy pomocy, których inspektorzy typowali pojazdy do kontroli i pilotowali je do miejsc kontroli statycznej.

Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali łącznie 33 pojazdy ciężarowe z czego w 32 przypadkach stwierdzili popełnienie przez kierowców wykroczenia związanego z nieprzestrzeganiem znaku B-26.

Dodatkowo inspektorzy nałożyli na kierowców 9 mandatów karych za nieprawidłowy stan techniczny, niezabezpieczenie ładunku, za naruszenia dotyczące czasu jazdy i wymaganych przerw, za jazdę na cudzej karcie oraz za brak wymaganego dokumentu.

Podczas działań dolnośląscy inspektorzy nałożyli na kierowców łącznie 41 mandatów karnych.

3KOLEJNE DZIAŁANIA KONTROLNE NA A4 DOTYCZĄCE ZAKAZU WYPRZEDZANIA PRZEZ POJAZDY CIĘŻAROWE    - powiększ
Po zatrzymaniu przez inspektorów jednej z ciężarówek należących do przewoźnika krajowego okazało się, że kierowca posługuje się nie swoją kartą do tachografu cyfrowego.

W związku z powyższym naruszeniem inspektorzy wszczęli również postępowanie wobec przedsiębiorcy zagrożone nałożeniem kary.


2020-10-29

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-10-29 13:29:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40