Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipINSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA

Strona Główna  >>  Działania

1INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA  - powiększ
Kolejna skuteczna interwencja Dolnośląskich Inspektorów Transportu Drogowego reagujących na wniosek Wrocławian. Nieprzestrzeganie przepisów ruch drogowego tym razem zakończyło się dla kierujących pojazdami ciężarowym mandatami karnymi.

2INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA  - powiększ
Interwencję podjęto na wniosek społeczności osiedla Jagodno we Wrocławiu zaniepokojonej stanem nowo przebudowanej ul. Buforowej we Wrocławiu.

Z informacji przekazanych do WITD Wrocław wynikało, że permanentnie jest ona zanieczyszczana błotem przez pojazdy obsługujące pobliską budowę. W konsekwencji uciążliwego procederu stale jest pokryta 3 centymetrową warstwą błota co stwarza realne zagrażanie dla jej użytkowników szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

3INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA  - powiększ
Działania mające zdyscyplinowanie kierujących Inspektorzy przeprowadzili w dniach 4-5 stycznia br.

W wyniku kontroli stwierdzono zanieczyszczanie drogi publicznej i przewóz ładunków sypkich bez zabezpieczenia go plandeką.

4INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA  - powiększ
Z stwierdzone nieprawidłowości na kierujących nałożono mandaty karne.


2021-01-05

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-01-05 14:28:09

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845