Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipMIMO BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, JUŻ JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY

Strona Główna  >>  Działania

1MIMO BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, JUŻ JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY  - powiększ
Dnia 11.02.2021 r. insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania na drodze krajowej S3 na terenie powiatu legnickiego. Czynności ukierunkowano na kontrolę transportu międzynarodowego oraz przewozu materiałów niebezpiecznych. W trakcie dynamicznego typowania do kontroli pojazdów uwagę insp. zwrócił kierujący 40 tonowym zestawem pojazdów, który mimo bardzo trudnych warunków drogowych i atmosferycznych wyprzedzał na długim odcinku drogi inną ciężarówkę, tamując ruch samochodów osobowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo innych uczestników ruchu zespół pojazdów został ściągnięty na MOP Kochlice Wchód, znajdujący się przy drodze ekspresowej S3.

2MIMO BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, JUŻ JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY  - powiększ

 Za kierownicą siedział młody kierowca, bez większego doświadczenia zawodowego, który zaledwie od roku posiadał uprawnienia do kierowania kontrolowanym zespołem pojazdów, a ciężarówkami kierował zaledwie od 4 miesięcy. Już przy pierwszych czynnościach kontrolnych okazało się, że kierujący zapisuje swój czas pracy na karcie przedsiębiorcy, na rzecz którego wykonywano przewóz. Brakło mu czasu na realizację źle zaplanowanego zadania przewozowe. Chcąc je zrealizować w wyznaczonym terminie, bez zapisania naruszeń, korzystał z karty kierowcy szefa ukrywając swój rzeczywisty czas pracy.

3MIMO BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, JUŻ JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY - powiększ
Analiza danych pobranych z karty kierowcy  wykazała naruszenia jego pracy czasu oraz nieprawidłowości związane z użytkowaniem tachografu.

W wyniku kontroli stanu technicznego samochodu i naczepy ujawniono ich zły stan techniczny.  Popękane lusterka, niesprawne oświetlenie oraz niesprawny układ hamulcowy, to tylko niektóre z ujawnionych usterek.

4MIMO BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, JUŻ JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY  - powiększ
5MIMO BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, JUŻ JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY - powiększ
6MIMO BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, JUŻ JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY  - powiększ

W wyniku kontroli na kierowcę nałożono mandaty karne, wobec przewoźnika zostało wszczęto postępowanie administracyjne. Zatrzymano dowody rejestracyjne kontrowanych pojazdów.


2021-02-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-02-12 14:12:58

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845