Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipITD W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Strona Główna  >>  Działania

1ITD W OCHRONIE ŚRODOWISKA   - powiększ
W dniu 10 marca 2021  w miejscowości   Jelenia Góra, ul. Konstytucji - dk 3, został zatrzymany do kontroli pojazd, którym przewożony był ładunek kruszywa w ramach krajowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy na potrzeby własne.

Podczas kontroli stwierdzono, iż zainstalowany w pojeździe tachograf  nie został sprawdzony lub poddany przeglądowi. Jak wynika z umieszczonej na słupku kabiny tabliczki kontrolnej ostatnia kontrola tachografu miała miejsce w dniu 07.03.2019r. Tym samym stwierdzono naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 165/2014.

W trakcie kontroli stanu technicznego pojazdu stwierdzono znaczne wycieki płynów eksploatacyjnych,  stanowiące bardzo poważne ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa.

Ponadto w tym samym dniu i miejscu zatrzymano kolejny pojazd ciężarowy bez ładunku,  Analiza plików cyfrowych z karty kierowcy wykazała naruszenia czasu pracy, między innymi dwukrotne przekroczenie jazdy dwutygodniowej, jazdę dzienną i skrócony odpoczynek dzienny. W związku z tym w stosunku do przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające, natomiast kierowcę ukarano mandatami karnymi.

2ITD W OCHRONIE ŚRODOWISKA   - powiększ


2021-03-11

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-03-11 09:07:16

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00