Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

FATALNY STAN „ŚMIECIAREK” W STRZELINIE

Kontrole przeprowadzone przez wrocławskich inspektorów Transportu Drogowego potwierdziły fatalny stan techniczny śmieciarek realizujących odbiór i przewóz odpadów na terenie ...więcej
 KOLEJNE MANIPULACJE W POJAZDACH TEJ SAMEJ FIRMY

Nie ucichły echa ostatnich kontroli, a oprócz trzech wcześniej wykrytych przypadków ujawniono 4 kolejne, w pojazdach tego samego przedsiębiorcy. W nocy ...więcej
 AUTOBUS Z FIKCYJNYMI PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI

14 listopada inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne na autostradzie A4. W działaniach ukierunkowanych na ...więcej
 CHCIAŁ KRĘCIĆ BĄCZKI PO KIELICHU

0,14 mg/l (0,28 ‰) alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca pojazdu ciężarowego przewożącego styropian, którego inspektor transportu drogowego z Dolnego ...więcej
 CHCIAŁ UKRYĆ PONAD 200KM JAZDY

5 listopada 2019r  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oddział terenowy w Jeleniej Górze prowadząc działania kontrolne ...więcej
 MIMO APELI, BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST IM OBCE

Dwa przeprogramowane urządzenia rejestrujące, jazdę na cudzej karcie i bez karty kierowcy, ujawnili dolnośląscy inspektorzy Transportu Drogowego w ramach działań ...więcej
 JAZDA NA ZAKAZIE Z LICZNYMI NARUSZENIAMI CZASU PRACY

Jazda niesprawnym pojazdem w czasie obowiązywania okresowych ograniczeń w ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej okazała ...więcej
 NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Szereg naruszeń przepisów socjalnych tj. skrócone czasy odpoczynków, przekroczenia jazdy bez wygnanej przerwy, braki dokumentacji potwierdzającej ukończenie przez kierowcę ...więcej
 SPOTKANIE KONSULTACYJNO-DORADCZE

Bieżące działania Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, poprawa bezpieczeństwa na autostradzie ora drogach ekspresowych, kontrola stanu technicznego pojazdów, wykrywanie manipulacji ...więcej
 NIESPRAWNE AUTOBUSY WYCOFANE Z RUCHU

Połowa ze skontrolowanych autobusów regularnej komunikacji obsługującej pasażerów na terenie powiatu oleśnickiego i wrocławskiego nie nadawała się do jazdy ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 77 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu