Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipREKRUTACJA W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

Strona Główna  >>  Ogłoszenia

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:
administrator ds. organizacyjnych, umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
w Wydziale Administracyjno-Technicznym 
praca poza korpusem służby cywilnej
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wrocław i obszar województwa dolnośląskiego
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
‐ obsługa sekretarska i asystencka Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy
‐ obsługa informacyjna obywateli w kwestii podstawowej działalności Urzędu
‐ prowadzenie czynności kancelaryjnych w Inspektoracie
‐ prowadzenie spraw związanych z obsługą umów pocztowych i kurierskich, w tym reklamacji.
‐ prowadzenie czynności związanych z wystawianiem delegacji służbowych, upowszechnianiem zarządzeń,.
‐ upublicznianie informacji o Inspektoracie, w tym zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznych oraz obsługa elektronicznej skrzynki podawczej Inspektoratu (poczty pochodzącej z portalu e - PUAP),
‐ obsługa organizacyjna spotkań, szkoleń i narad
‐ archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw oraz przygotowanie jej celem przekazania do archiwum zakładowego
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
‐ praca w siedzibie urzędu
‐ praca przy komputerze powyżej 4 godz.
‐ praca pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
‐ stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, praca wymaga przemieszczania się w budynku, w tym przebywania na I piętrze
‐ narzędzia i materiały do pracy: komputer, urządzenia biurowe, warunki pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze ekranowym
‐ dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: brak windy, pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
‐ umiejętność swobodnego posługiwania się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną
‐ umiejętność organizacji pracy z określaniem priorytetów działania
‐ sumienność i odpowiedzialność,
‐ komunikatywność,
‐ wysoka kultura osobista,
‐ zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi.
wymagania dodatkowe:
‐ doświadczenie w obsłudze sekretariatu
‐ komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego
‐ umiejętność pracy w zespole.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
‐ CV i list motywacyjny
‐ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
‐ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
‐ oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
‐ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
‐ kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
‐ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
‐ samodzielnie przygotowany projekt pisma urzędowego na temat:
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego otrzymał zaproszenie do udziału w obchodach święta Straży Granicznej, które odbędzie się w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku.
Proszę przygotować pismo potwierdzające udział oraz gratulacje z tego tytułu.
 
Termin składania dokumentów:
19.08.2013 decyduje data stempla pocztowego
 
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
Ul. Bolesława Krzywoustego 28
51-165 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA WAT / ZASTĘPSTWO
 
Podstawa prawna zatrudnienia: 1. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych z dnia 16 września 1982 r. tekst jednolity z dnia 11 stycznia 20013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 269), 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek z dnia 02 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 27, poz. 134 ze zm.). Stanowisko zaliczane do STANOWISK POMOCNICZYCH
 
Inne informacje:
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru. W tym celu prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej w liście motywacyjnym i CV.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 1417,00zł płacy zasadniczej, 20% premii regulaminowej oraz dodatek za wieloletnią pracę.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 071 326 51 76.

Pliki do pobrania:


2013-08-13

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845