Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipProjekt „Zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska”

Strona Główna  >>  Ogłoszenia

Projekt „Zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Sektor transportu, w tym zwłaszcza transport samochodowy ma w dalszym ciągu przeważający wpływ na zanieczyszczenie powietrza produktami spalania paliw. Powoduje on powstawanie zjawisk smogowych i wzrost koncentracji ozonu, a także pogarszanie się klimatu akustycznego.

Prognozy rozwoju transportu dla Polski  do 2020 roku przewidują dalszy wzrost przewozów ludzi i towarów, skala negatywnego oddziaływania na środowisko będzie się nadal zwiększać.

Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego ochrony środowiska i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli i przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego.

Wyposażenie służb  kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  we Wrocławiu w dwa mobilne zintegrowane systemy monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym wyposażone w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy wpłynie wymiernie na jakość monitoringu i ochronę środowiska naturalnego i pozwoli na skuteczna eliminacje z ruchu pojazdów, których stan techniczny stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska umożliwi przeprowadzenie szczegółowych kontroli w transporcie drogowym znacznie wykraczających poza aktualne możliwości techniczne. Inwestycja wprost przełoży się bezpośrednio na efekty ekologiczne mogące zostać osiągnięte dzięki nowoczesnym wyspecjalizowanym narzędziom kontroli.

WITD we Wrocławiu realizując  projekt „Zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zamierza osiągnąć efekt ekologiczny:

- ograniczenie występowania poważnych zdarzeń drogowych, których skutki mogłyby mieć wpływ na środowisko naturalne wykraczające daleko poza obszar miejsc zdarzeń,

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy samochodowe,

- poprawa klimatu akustycznego na terenach zagrożonych hałasem,

- przeciwdziałanie zjawiskom smogowym występującym na terenach aglomeracji miejskich,

- wzrost ochrony w obszarze ekosystemów leśnych,

- ograniczenie występowania poważnych zdarzeń drogowych z udziałem transportu odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, organicznych, odpadów poprzemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu,

- ograniczenie występowania poważnych zdarzeń drogowych z udziałem międzynarodowego transportu drogowego w ruchu transgranicznym, tak charakterystycznym dla regionu Dolnego Śląska.

Dwa mobilne zintegrowane systemy monitoringu zagrożeń ekologicznych wyposażone będą w:

 • dwa specjalizowane pojazdy typu furgon z zabudową biurową oznakowane logotypami inspekcji transportu drogowego,
 • dwa dymomierze przenośne,
 • dwa urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • dwa urządzenia do wstępnego pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • dwa bezprzewodowe termometry do pomiaru temperatury powietrza,
 • dwa przymiary wstęgowe,
 • dwa przymiary wysokości,
 • dwa zestawy do kontroli paliwa,
 • dwa urządzenia do kontroli zaciemnienia szyb,
 • dwa sonometry,
 • dwie leżanki serwisowe,
 • dwa lustra kontrolne podwozia,
 • dwa endoskopy do kontroli technicznej.

Powyższe pojazdy i wyposażenie kontrole zakupione zostały w oparciu o postanowienia  Prawa zamówień publicznych oraz  Zarządzenie nr 30  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury planowania i udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Osiągnięty efekt rzeczowy - zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska.

Efekt ekologiczny – w wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na: przeprowadzeniu 170  pomiarów rocznie emisji zanieczyszczeń powietrza przez pojazdy  samochodowe.

Koszt dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym – 512 203,04 zł.

Wysokość wsparcia projektu „Zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 76 783,04 zł.

W dniach 21-22.12.2015 r. nastąpił odbiór techniczny pojazdów oraz sprzętu kontrolnego w siedzibie WITD we Wrocławiu.


2015-12-22

opublikowano przez:  Palińska Kamila
2012-05-16 11:20:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś się na praktykę!

Zapraszamy do udziału w pracy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Organizujemy bezpłatne praktyki realizowane w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz Kłodzku, a także w Wydziale Prawnym, Wydziale Administracyjno-Technicznym oraz Wydziale Finansowym - w siedzibie urzędu, we Wrocławiu.

Warunkiem przyjęcia na praktykę jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału. Każdorazowo Student zwraca się z prośbą o umożliwienie praktyki załączając swoje CV oraz wnioskowany termin. W dniu rozpoczęcia praktyki Student oświadcza, że posiada wymagany stan zdrowia oraz zostaje przeszkolony z zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dla kandydatów:

- zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

- dokładność i rzetelność

- umiejętność obsługi komputera

- posiadanie ubezpieczenia NNW

Ramowy program praktyk:

- zapoznanie z zadaniami i trybem działania inspekcji transportu drogowego

- zapoznanie ze strukturą organizacyjną  Inspektoratu oraz obowiązkami znajdującymi się w kompetencji Wydziału

- udział w obiegu korespondencji w Inspektoracie, w tym z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów

- współredagowanie pism urzędowych

- nauka archiwizacji dokumentów

Dodatkowe informacje praktyka@dolnyslask.witd.gov.pl

Internetowy formularz zgłoszeniowy:

Przejdź do formularza.... 

Wniosek do WITD we Wrocławiu, można również złożyć tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.