Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipSZKOLENIE OKRESOWE I UZYSKANIE WPISU DO PRAWA JAZDY

Strona Główna  >>  Porady

Przepisy ustawy o transporcie drogowym (art. 39 a) określają warunki, jakie powinien spełniać kierowca zatrudniany przez przedsiębiorcę (podmiot), który wykonuje przewozy drogowe. Jednym z wymogów świadczenia pracy w charakterze kierowcy jest ukończenie szkolenia okresowego.

Termin odbycia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy został wskazany w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701).

Tabela 1- dla kategorii C1/C

Data uzyskania uprawnień

Data uzyskania wpisu do prawa jazdy

do 31.12.1980

10 września 2010

01.01.1981-31.12.1995

10 września 2011

01.01.1996- 31.12.2000

10 września 2012

01.01.2001- 31.12.2005

10 września 2013

01.01.2006- 10.09.2009

10 września 2014

 

Tabela 2- dla kategorii D1/D

Data uzyskania uprawnień

Data uzyskania wpisu do prawa jazdy

do 31.12.1980

10 września 2009

01.01.1981- 31.12.1990

10 września 2010

01.01.1991- 31.12.2000

10 września 2011

01.01.2001- 31.12.2005

10 września 2012

01.01.2006- 10.09.2008

10 września 2013

 

Do czasu uzyskania wpisu do prawa jazdy, które potwierdza odbycie szkolenia okresowego, kierowca jest zobowiązany do posiadania przy sobie i okazanie na żądanie uprawnionego organu, wydane przez przewoźnika zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Oprac. Justyna Sowińska


2013-04-03

opublikowano przez:  Żarska - Cynk Patrycja
2012-05-10 21:36:35

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.