Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipCZAS JAZDY, PRZERW I ODPOCZYNKU - PORADY PRAKTYCZNE

Strona Główna  >>  Porady

Bezpieczeństwo ruchu drogowego uzależnione jest w dużej mierze od kondycji psychofizycznej kierowców, która wynika m.in. z przestrzegania przez nich minimalnych okresów przerw i odpoczynków oraz maksymalnych okresów jazdy.  W celu poprawy bezieczeństwa ruchu drogowego, warunków pracy oraz harmonizacji warunków konkurencji w transporcie drogowym wprowadzono, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu, do przewozu drogowego wykonywanego wyłącznie na terytorium Wspólnoty oraz pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przepisy Rozporządzenia (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. WE nr nr L 102 Z 11.4.2006). Wobec powyższego mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przedstawiamy poniżej tabelę podsumowującą, w której zestawiono przepisy socjalne kierowców wynikające z rozporządzenia WE 561/2006.

 

 

 

TABELA PODSUMOWUJĄCA CZAS JAZDY, PRZERW I ODPOCZYNKU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WE 561/2006

Czas jazdy dziennej

Norma

9 godzin

Wydłużony

Dozwolone do 10 godzin, dwa razy w tygodniu

Dopuszczalny czas jazdy

W tygodniu

Dozwolone do 56 godzin na tydzień, (np. 4x9+2x10=56)

W czasie dwóch kolejnych tygodni

90 godzin (np. 56+34, 50 + 40)

Maksymalny czas  trwania nieprzerwanej jazdy

4 godziny 30 minut

Przerwy

co najmniej 45 minut

Możliwy podział przerwy

Podział przerwy na dwie części, z których pierwsza musi wynosić co najmniej 15 minut natomiast druga co najmniej 30 minut

Odpoczynek

Odpoczynek dzienny

(1 kierowca)

Okres rozliczeniowy 24h

Norma

11 kolejnych godzin/ 24 godziny

Skrócenie

9 kolejnych godzin 3 razy między dwoma tygodniowymi odpoczynkami

Podzielenie 

Warunki podziału:

- maksymalnie na dwa okresy,

 - pierwszy okres odpoczynku co najmniej 3 godziny

- drugi okres co najmniej 9 kolejnych godzin

Odpoczynek dzienny (załoga co najmniej dwóch kierowców) 

9 kolejnych godzin w okresie 30 godzin

Odpoczynek dzienny transport kombinowany (np. przewóz, którego część wykonywana jest na drodze + pociągiem lub promem)

Dozwolone jest dwukrotne przerwanie odpoczynku innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Całkowity czas odpoczynku powinien wynosić w sumie co najmniej 11 godzin. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku kierowca powinien mieć do dyspozycji koję lub kuszetkę.

Odpoczynek tygodniowy

Kiedy musi być zrealizowany ?

Najpóźniej po 6 okresach  24 godzinnych od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego

Norma

45 kolejnych godzin

Skrócenie

Maksymalnie do 24

Rekompensata za odpoczynek skrócony

Kierujący odbiera rekompensatę jednorazowo przed upływem trzeciego tygodnia po tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie.

Przy realizacji rekompensaty część skróconą łączymy z innym odpoczynkiem tygodniowym lub z odpoczynkiem dobowym który trwa co najmniej 9 godzin.

Dodatkowe warunki realizacji odpoczynku tygodniowego

Możliwe są następujące harmonogramy realizacji odpoczynku tygodniowego:

W okresie dwóch kolejnych  tygodni kierowca realizuje:

-  dwa odpoczynki regularne 45 godzinne, lub

-  jeden odpoczynek regularny i jeden skrócony max do 24 godzin.

Przypadek szczególny

Kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku.

Inne obowiązki

Dokumenty wymagane do kontroli

Na żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych kierowca zobowiązany jest okazać wykresówki za dzień oraz wykresówki za poprzednie 28 dni

Za okresy, gdy kierujący nie prowadził pojazdu lub prowadził pojazd wyłączony ze stosowania przepisów socjalnych kierowca ma okazać stosowne zaświadczenie.

 

 

 

 

Oprac. J. Zawerbny


2013-04-03

opublikowano przez:  dziechciński kamil
2012-05-08 21:00:06

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00