Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipJAK REJESTROWAĆ AKTYWNOŚCI KIEROWCÓW POZA POJAZDEM ?

Strona Główna  >>  Porady

Rejestracja aktywności kierowcy w czasie dojazdu do miejsca podjęcia pojazdu lub powrotu z tego miejsca.

W praktyce każdego kierowcy zdarzają się sytuacje kiedy musi  on podjąć pojazd ciężarowy z miejsca odległego od swojego miejsca zamieszkania bądź od bazy pracodawcy w której zwykle pojazd parkuje. Podobnie często zdarzają się przypadki gdy kierowca – po przekroczeniu dopuszczalnego czasu jazdy  – opuszcza pojazd który nie osiągnął jeszcze swojego miejsca przeznaczenia, przekazując go innemu kierowcy by ten kontynuował przewóz drogowy lub też opuszcza pojazd i korzystając
z bliskości miejsca zamieszkania, udaje się na odpoczynek do domu.

Należy pamiętać, że na kierowcy o którym mowa powyżej ciążą pewne istotne obowiązki. Obowiązki te wynikają wprost z następujących przepisów:

  • art. 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 gdzie czytamy, że czas dojazdu do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem tegoż rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy,
    w której kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, chyba
    że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i posiada dostęp do koi lub do kuszetki. Ponadto dowiadujemy się z tego przepisu, że czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem rozporządzenia 561/2006 do lub z pojazdu objętego zakresem rozporządzenia 561/2006, który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani w bazie pracodawcy, gdzie kierowca zazwyczaj pracuje, jest traktowany jako „inna praca”.
  • art. 6 ust. 5 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 z którego wynika, że kierowca jest zobowiązany zapisywać jako inną pracę cały czas określony w art. 4 pkt e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapisywać wszelkie okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego kierowca dokonywać ma ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.”
  • art. 15 ust.3 lit c Rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 który mówi, że "okresy gotowości" zdefiniowane w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE tj.

-        czas oczekiwania, tzn. okres, w którym kierowcy pozostają na stanowisku pracy tylko w celu odebrania informacji i rozpoczęcia bądź wznowienia jazdy lub wykonywania innej pracy,

-        czas spędzony obok kierowcy prowadzącego pojazd,

-        czas spędzony w kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu,

muszą być rejestrowane pod symbolem

 

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, kierowca który przemieszcza się (czasem na znaczne odległości) do miejsca przejęcia pojazdu ciężarowego lub też z miejsca gdzie ten pojazd pozostawił, ma obowiązek rejestrować swoją aktywność odpowiednio do rzeczywiście wykonywanych wtedy czynności. Oznacza to, że o ile kierowca do miejsca rozpoczęcia jazdy samochodem ciężarowym jest dowożony (przez innego kierowcę, innego pracownika firmy, taksówkę czy przez np. członka rodziny), ma obowiązek czas tego dowozu zadeklarować na wykresówce lub wydruku z TC albo też przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego jako „gotowość”. Podczas takiego dojazdu nie może on bowiem swobodnie dysponować swoim czasem. Przez „swobodne dysponowanie swoim czasem” należy rozumieć możliwość realizacji przez kierowcę w tym okresie wszelkich zachowań – łącznie z tymi które normalnie kolidują z obowiązkami zawodowymi tego kierowcy.

Analogicznie do powyższego, w sytuacji kiedy kierowca osobiście dojeżdża do miejsca podjęcia  ciężarówki czy też wraca stamtąd po jej pozostawieniu/przekazaniu (używając do tego celu pojazdu
o DMC

Przytoczone przykłady można łatwo zobrazować w następujący, przystępny sposób, czyniąc dla uproszczenia pewne założenie: kierowca o godz. 10:00 przychodzi do pracy aby następnie zostać dowiezionym do miejsca przejęcia pojazdu ciężarowego (podlegającego przepisom Rozporządzenia 561/2006). O godz. 11:35 podejmuje tenże samochód ciężarowy i rozpoczyna jazdę. Po zakończeniu jazdy o godz. 20:05 kierowca kierując osobiście samochodem osobowym wraca do domu. O godz. 21:30 jest już w domu i rozpoczyna odpoczynek.

1JAK REJESTROWAĆ AKTYWNOŚCI KIEROWCÓW POZA POJAZDEM ?

2JAK REJESTROWAĆ AKTYWNOŚCI KIEROWCÓW POZA POJAZDEM ?

Konkludując przytoczone powyżej przepisy i zaprezentowane przykłady można sformułować pewną ogólną zasadę dotyczącą używania tachografów. Jest nią czuwanie nad ciągłością wszelkich zapisów reprezentujących aktywność kierowcy. Niezależnie bowiem od jej rodzaju („jazda”, „inna praca”, „gotowość” ale też „odpoczynek”) zapis odzwierciedlający jej stan musi znaleźć się na tarczy/ wydruku lub też w pamięci karty kierowcy. Dopiero suma tych zapisów (dokonanych ręcznie lub automatycznie – przy użyciu tachografu wraz z jego selektorami grup czasowych) daje rzeczywisty obraz dnia pracy kierowcy, dokumentując m.in. realny czas pracy kierowcy. Wartością dodaną realizacji wymienionej zasady będzie dla kierowcy brak stresu przy ew. kontroli i uniknięcie mandatów karnych z tytułu nierejestrowania swej aktywności czy też nieprawidłowego używania selektora grup czasowych. 

 


2013-10-23

opublikowano przez:  Palińska Kamila
2012-05-16 09:47:29

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00