Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKOLENY UJAWNIONY PRZYPADEK NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W PRZEWOZIE OSÓB

KOLENY UJAWNIONY PRZYPADEK NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W PRZEWOZIE OSÓB
Zatrzymany przez patrol wrocławskiej policji kierowca pojazdu osobowego, który naruszył przepisy ruchu drogowego, wykonywał również niezgodnie z ustawą o transporcie drogowym  przywóz osób, korzystając z aplikacji do zamawiania takiej usługi. Po przekazaniu kierowcy inspektorom wrocławskiej ITD zostało wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar.

21 lutego br. patrol wrocławskiej policji zatrzymał do kontroli drogowej na terenie miasta Wrocław pojazd osobowy, którego kierowca popełnił wykroczenie w ruchu drogowym. Dalsze czynności kontrolne ujawniły, że kierowca zatrzymanego pojazdu dokonuje właśnie zarobkowego przewozu pasażerki, korzystając w tym celu z aplikacji służącej do zamówienia takiej usługi oraz potwierdzenia wniesienia opłaty za jej wykonanie. Na miejsce kontroli policjanci wezwali inspektorów transportu drogowego.

W wyniku podjętych czynności inspektorzy ujawnili, że kierowca wykonuje transport drogowy bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji, dokonuje przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w ustawie o transporcie drogowym, nie posiada orzeczenia psychologicznego i lekarskiego o braku przeciwwskazań  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Wobec kierującego został również sporządzony wniosek do Sądu za wykonywanie przewozu okazjonalnego pojazdem poniżej 7 osób łącznie z kierowcą.  

Wszczęte postępowanie administracyjne za stwierdzone naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, zagrożone jest nałożeniem wysokich kar pieniężnych.


2020-02-21

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-02-21 14:11:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845