Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipARESZTOWANY KIEROWCA ZA STOSOWANIE WYŁACZNIKA TACHOGRAFU

Podczas kontroli pojazdu ciężarowego powracającego z Włoch z artykułami spożywczymi, inspektorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego ujawnili niedozwolony wyłącznik tachografu.

W niedzielę 1 marca 2020 r. inspektorzy z Oddziału w Legnicy prowadzili działania na terenie powiatu legnickiego ukierunkowane na kontrolę międzynarodowych przewozów drogowych.

Na terenie Legnicy zatrzymali do kontroli 40 tonowy zestaw pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał przewóz artykułów spożywczych z Włoch do jednego z magazynów logistycznych znajdujących się w Nowej Wsi Legnickiej.

Po zatrzymaniu pojazdu inspektorzy sporządzili wydruk z karty kierowcy. W wyniku jego analizy stwierdzili, że mimo tego, iż pojazd przemieszczał się bezpośrednio przed zatrzymaniem to tachograf od ponad godziny rejestrował okres odpoczynku.  Jak się okazało w pojeździe zainstalowany był dodatkowy czujnik ruchu z elementem sterującym uruchamiany poprzez magistrale CAN. Niedozwolone urządzenie uruchamiane było poprzez wciśnięcie pedału gazu i przytrzymanie go przez określony czas. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca podczas jazdy mógł rejestrować dowolnie zadeklarowaną aktywność „pracy kierowcy”, w tym odpoczynek. Analiza czasu pracy kierowcy wykazała, że w dniu kontroli użył on wyłącznika ponieważ nie chciał na swojej karcie zarejestrować naruszeń dotyczących braku wymaganego odpoczynku tygodniowego. Chcąc dojechać do miejsca rozładunku bez rejestracji naruszenia skorzystał z niedozwolonego urządzenia wpływającego na pracę tachografu.

ARESZTOWANY KIEROWCA ZA STOSOWANIE WYŁACZNIKA TACHOGRAFU

Dodatkowo „wyłącznik tachografu”, celem utrudnienia ujawnienia manipulacji, blokował rejestrację przejechanych kilometrów.

Na kierowcę inspektorzy nałożyli mandat karny. Wobec przewoźnika wszczęli postęowanie administracyjne.

Mając na uwadze art. 306a Kodeksu Karnego, tj.: „Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa o którym mowa w § 1 …”, sprawa została przekazana funkcjonariuszom z KMP w Legnicy.

W związku z prowadzonym postępowaniem karnym pojazd został na polecenie funkcjonariuszy policji odholowany na parking strzeżony, a kierowca osadzony w areszcie.

ARESZTOWANY KIEROWCA ZA STOSOWANIE WYŁACZNIKA TACHOGRAFU
ARESZTOWANY KIEROWCA ZA STOSOWANIE WYŁACZNIKA TACHOGRAFU


2020-03-02

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-03-02 08:19:08

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845