Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


REALIZACJA „SKARG” W PISARZOWICACH

REALIZACJA „SKARG” W PISARZOWICACH
17 lipca 2020rok w miejscowości Pisarzowice w powiecie kamiennogórskim realizując wnioski o kontrole mieszkańców na zbyt szybko poruszające się pojazdy ciężarowe, oznakowany patrol Inspekcji Transportu Drogowego z jeleniogórskiego oddziału WITD zatrzymał do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Powodem tej kontroli było niezabezpieczenie ładunku. Analizując czas pracy kierowcy okazało się, że kierowca będący również przedsiębiorcą wykonywał transport grysu korzystając z niedozwolonego urządzenia w postaci magnesu. W  chwili zatrzymania poruszał się z przyłożonym magnesem do impulsatora w swoim pojeździe. W związku z naruszeniami z czasu pracy wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne i ukarano go mandatem karnym za niezabezpieczenie ładunku. Dodatkowo „magnes”, blokował rejestrację przejechanych kilometrów. Mając na uwadze art. 306a Kodeksu Karnego, tj.: „Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5…” sprawa została przekazana funkcjonariuszom z KPP w Kamiennej Górze. Inspektorzy realizując dalsze czynności zatrzymali kolejne pojazdy w których ujawnili usterki techniczne, za które zatrzymali dowody rejestracyjne, oraz ukarali kierujących pojazdów za poruszanie się z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym.

REALIZACJA „SKARG” W PISARZOWICACH
REALIZACJA „SKARG” W PISARZOWICACH
REALIZACJA „SKARG” W PISARZOWICACH


2020-07-17

opublikowano przez:  Ciesielski Marek
2020-07-17 13:26:49

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego



  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu